Bestyrelsesmøder

Dagsorden og referat

Bestyrelsesmøde onsdag d. 18. januar

Dagsorden:

1. Meddelelser

Der har været afholdt fællesmøde med de 3 øvrige museer på Fanø. Et godt og konstruktivt møde hvor vi dels evaluerede sæsonen og dels orienterede hindanden om planer for
sæson 23.

Else Marie orienterede om status på årsberetningen. Den er lige på trapperne og vil blive sendt ud til alle støttemedlemmer samt til Fanø Kommune og pressen.

2. Kasserer

Sven har meddelt, at han ikke længere ønsker at være kasserer. Vi er heldige at Knus Erik Larsen har sagt ja til at løse denne opgave fremover og Knud Erik vil også indgå i bestyrelsen. Vi glæder os til samarbejdet med Knud Erik.

3. 2023 åbningstider og èntre

Vi åbner til påske d.2. april- 10. april og lukker igen. Herefter åbner vi 1. maj til 20. oktober.

Vi ændrer på entreen således, at det koster 40 kr. for voksne og børn indtil 18 år er gratis.

Gruppebillet koster 30 kr. pr. voksen.

4. Kina

Vi skal være klar med vores Kinaudstilling til åbningen den 2.april. Det haster derfor med at få lavet montrer til de udstillede genstande. SVJM kommer søndag og måler op, så tømreren kan få dem lavet.

5. Syskrin

Vi har fået to tilbud om konservering af vores syskrin. Et som er en total renovering og et hvor det nuværende forfald standses. Vi ønsker den billigste model, da vi ønsker, at man stadig kan se det er brugt og at gæsterne gerne må rør ved det. Det koster 35.000 kr at få det repareret. Vi søger fondsmidler til dette.

6. Kursus i registrering af vores genstande

Else Marie kontakter SVJM om forslag til datoer.

7. Evt.

Vi har fået en forespørgsel fra Destination Vadehavskysten om vi ville drifte turistbureauet. Det takker vi nej til, da vi ikke mener at kunne skaffe frivillige personale til opgaven.

Rengøring af museet inden åbningen: Vi hjælper hinanden med at gøre museet rent i uge 12.

8. Næste møde

Næste møde afholdes den 28.2. kl. 9.30 hos Vibeke

Referat Vibeke Kinch


Bestyrelsesmøde onsdag d. 18. november

Dagsorden:

1. Meddelelser

Det er besluttet, at dele en side med Skibs- og Dragtsamlingen i Fanø Guiden for 2023.

Det kinesiske syskrin er blevet indleveret til nationalmuseet for at få vurderet, hvad det vil koste at få det renoveret. Når vi kender prisen skal der søges fondsmidler til det.

2. Opfølgning på fælles bestyrelseskursus

Alle synes at bestyrelseskurset, som blev afholdt sammen med de øvrige museer af SVJM, var særdeles givtigt.

Vi besluttede, at vi ønsker et kursus for os selv om registrering, hvor vi får demonstreret det system, som skal bruges. Else Marie kontakter SVJM for et kursus umiddelbart efter nytår (ikke uge 4) så vi kan have afsluttet registreringen inden vi åbner palmesøndag.

Vi skal lave en indsamlingspolitik. Vibeke Kinch laver udkast på baggrund af det materiale vi fik udleveret på kurset.

På næste møde kigger vi på vores nuværende genstandspolitik for at se, om den skal revideres

3. Vedligehold af museet

Hækken ind mod konfektionshuset skal klippes. Flemming og Ove sørger for dette.

Døren fra stalden og ud i haven skal renoveres. Tømreren kontaktes.

Væggen bag bilæggerovnen skal repareres. Det afklares sammen med arkitekten om Slots- og kulturstyrelsen skal ind over.

4. Åbningstider og entrèpriser i 2023

Vedr. entrepriser afventer vi fællesmøde med de øvrige museer. Vores udgangspunkt er, at priserne bør hæves.

Åbningstider. Vi åbner palmesøndag den 2. april og holder åbent i påsken til 10. april. Derefter lukker vi igen indtil 1. maj hvor vi åbner og holder åbent frem til 20. oktober.

Åbningstiderne er som nu fra 11.00-15.00

5. Opsamling på Kina og ”bogen”

Vores del af udstillingen skal være klar til museets åbning den 2. april. Arbejdet med montrene skal igangsættes. Else Marie kontakter SVJM.

Arbejdet med bogen om sømandskvinderne kører planmæssigt.

6. Ny ”hjemmesidepasser”

Vores nuværende hjemmesideredaktør ønsker at stoppe og i stedet har Karen Gejl og Jørgen Friis påtaget sig opgaven

7. Næste møde

Afholdes den 11. januar hos Gitte Vind Stadionvej 8

8. Evt.

Referat Vibeke Kinch


Referat fra bestyrelsesmøde i den 17. aug. 2022

Dagsorden:

1.Meddelelser

Else Marie orienterede om, at økonomien til bogen om sømandskvinderne nu er på plads. Udgivelsen er rykket til foråret 2023, da en del af de kilder, der skal anvendes, ikke kan nå at blive fremskaffet.

2. Nye genstande. Vi skal have et temamøde vedr. genstandspolitik. (se bilag)

Der skal aftales et temamøde med SVM. Else Marie laver aftale om dato.

3. Møde med kommunen vedr. samarbejde. Mødet bliver enten d. 16. eller d. 19.

Else Marie og Vibeke deltog i et møde med Fanø Kommune om en ny 2 årig samarbejdsaftale. Denne beskriver, hvad Fanø Kommune ønsker af Fanø Museum, ligesom den skal sikre, at Fanø museum ved, hvad de får i tilskud 2 år frem. Fanø Museum kan stadig til arrangementer eller event søge tilskud fra de frie kulturmidler.

Inden aftalen underskrives sendes den ud til bestyrelsen.

4. Kina nyt

Fanø kunstmuseum har af nationalmuseet lånt en række meget værdifulde udstillingsgenstande. Der afholdes fernisering den 4.juni 2023.

Der kommer en række kinesiske drageflyvere til Fanø den 10.juni 2023 og selve dragefestivalen bliver den 15. -18. juni 2023.

På Fanø Museum vil vi udstille genstande, som sømændene havde med hjem fra Kina. En række borgere har givet tilsagn om, at ville udlåne genstande. I samarbejde med SVM laves der montre, hvor genstandene kan udstilles sikkert.

5. Medlemsorientering. Ideer til indhold

Det blev drøftet hvordan vi kan komme mere ud til vores støttemedlemmer. Derudover blev det drøftet at holde en museumskulturnat sammen med de øvrige museer. Såfremt de ikke vil være med, vil vi lave et arrangement, hvor vi åbner museet for de lokale med rundvisning og fortælling om museet.

6. Sidste del af sæsonen herunder kustodedækning og vore medlemskaber.

Kustodedækningen er planlagt. Derudover blev det drøftet, om museet stadig skal være medlem af alle foreningerne, som relaterer sig til turismen. Det blev også drøftet, om vi skulle gå i et tættere samarbejde med nogle af aktørerne på Fanø. Dette tages op på et senere møde.

7. Kalenderen. Aftale om tid til kursus for museumsbestyrelser

Der afholdes fælles bestyrelseskursus i efteråret for alle museer. SVM melder en dato ud.

8. Evt.

Nyt bestyrelsesmøde den 5. oktober hos Flemming. Vestervejen 59

Ref. Vibeke Kinch

Om os | Bestyrelse | Støttekreds | Politik for persondata Samarbejdspartnere