Bestyrelsesmøder

Dagsorden og referat

Bestyrelsesmøde d. 4. juni

1. Meddelelser

Besøgstallet på Fanø Museum er allerede nu på 3.200.
Regnskabet er meget tilfredsstillende- vi følger dog op på kontingentindbetalinger.
Vi afventer stadig svar fra Fanø Kommune ang. Museumspladsen.

2. Kulturpakke. Hvad sker der (Vibeke K)

Med henblik på at holde åbent uden for sæson som et tilbud til primært Krogårdens og Sønderho kros gæster har Fanø Kunstmuseum, Skibs og Dragtmuseet og Fanø Museum afholdt et møde. Alle museer er villige – nu afventer vi reaktion på tilbuddet.
Destinationen er også meget villig til at støtte arrangementer.

3. Markedsføring (Destinationen har deadline 1. aug. for 2025). Mon vi stadig er medlemmer i Visit Fanø?

Uddeling af materiale: Else Marie har uddelt til :Turistbureauet, Danibo og Krogården, Vibeke K: Rindby, Ida: Sønderho, Vibeke E : Indre by, Gitte: private overnatningssteder.
Else Marie kontakter en fotograf med henblik på at få taget gode fotos fra Fanø Museum til Destinationens udgivelse om seværdigheder langs Vadehavet.

4. Status vedr. genoptryk af ”Bogen” og det fremtidige samarbejde med Museum VEST (Sydvestjyske Museer)

Vi har stadig 250 eksemplarer, og bestyrelsen har vedtaget ikke at genoptrykke ”Bogen”.

5. Opsamling på ”hængepartier”: pumpen, ovnlugen, løse ledninger, smørkærnen, kunstig mad osv.

Pumpen mangler olie – Else Marie spørger Børge.
Ovnlugen og løse ledninger tager Flemming sig af.
Kunstig mad til museets køkken – her undersøger alle i bestyrelsen, hvilke egnede muligheder der findes.

6. Evt.

Næste møde d. 28.8 2024 kl. hos Gitte.
Referent Vibeke Ehrhorn


Bestyrelsesmøde d. 24. april

1. Meddelelser

Else Marie Gejl har deltaget i Destinationens møde d. 22.4.2024. Her blev diverse events præciseret. ”Mørke –
projektet” bliver der fortsat fokus på, og vi er på Fanø Museum interesserede i at deltage. Fanø – kort fra Destinationen ligger på museet. Kortet findes i øvrigt også online.

2. Evaluering af kustodeturen

Turen til Vejen Kunstmuseum d. 10.4. 2024 var vellykket, og vi bibeholder udflugten for kustoderne.
En familiehistorie /levnedsbeskrivelse om barndom og ungdom i Rindby i midten af 1800 tallet bliver lagt til
kustoderne på Fanø Museum.

3. Genåbningen

De sidste reparationer (ovnlugen, løse ledninger, pumpen, stakit). Ovnlugen og løse ledninger tager Flemming sig af. Pumpen bør behandles – Karl Martin? Stakit ud til gaden tager Ove Gejl og Flemming sig af. Else Marie Gejl køberblomster til museets vinduer til start maj, hvor museet åbner.
Hos Fanø Træ købes et nyt låg i plexiglas til en kiste ude i laden.

4. Badevognen

Badevognen kommer tilbage på sin faste plads næste uge. (uge 18) Den er nymalet udvendig, men en indvendig
rengøring med ”Rodalon” er tiltrængt !!

5. Kulturpakke

Vibeke K indkalder øens øvrige museer til et møde, hvor etablering af en fælles kulturpakke drøftes.

6. Museumspladsen

(jeg har rykket for svar). Intet svar fra kommunen.
Flemming spørger Ryan, om kommunen i foråret kan rengøre området med pigsten foran museet med den
nyanskaffede stålbørste.

7. Genoptryk af “Bogen

(jeg håber på svar fra Kristina Kirk). Kristina Kirk er telefonisk kommet med et tilbud for genoptryk af 500 eksemplarer – Pris ca. 35.000 kr. Tidsplanen er ca. 14 dage. Vi igangsætter straks de nødvendige rettelser i bogen, og i august tager vi endelig stilling til, om vi ønsker genoptryk.

8. Invitation til udlejere

(jeg har et udkast med til mødet).
Vi deler vanen tro i foråret brochurer ud til øens udlejere.

9. Evt.

Strikkefestival 2024 – skal vi bibeholde vores koncept, eller skal vi udvide evt. med cafe? Samarbejde med
Dragtsamlingen ? Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.

Næste møde d. 4.6 2024 kl. hos Ida Berg.
Referent Vibeke Ehrhorn


Bestyrelsesmøde d. 6. marts

Årsmøde: Regnskab og årsberetning 2023 blev godkendt af bestyrelsen.

1. Meddelelser

På Destination Vadehavskystens møde på ”Bryghuset”, hvor Else Marie Gejl deltog, blev vinterlukningen på øens museer diskuteret. Problematikken tages op.
Destinationen har udarbejdet bykort over Nordby og Sønderho med markerede seværdigheder. Disse Fanøkort lægges på museet.
Vores forsikringspolice skal gennemses for ordens skyld. Dette tager Knud Erik sig af.

2. Klargøring af museet

Else Marie rengør beboelsen. Gitte og Ida klarer udstillingen. Flemming kommer med den nye støvsuger. Vibeke pudser vinduer ude og inde. Senest d. 22.3. skal museet være rengjort til åbningen d. 24.3. 2024.

3. Kustodeturen

D. 10.4. besøger bestyrelsen og kustoderne Vejen Museum. Pris for rundvisning 750 Kr.. Entreen er gratis. Knud Erik, Else Marie og Vibeke K har tilbudt at køre. Rundvisningen på museet starter kl. 10:30, så vi tager færgen kl. 9:10. Efter museumsbesøget indtages frokosten på ”Restaurant Alfa” i Vejen.
Kustoderne kender datoen, og en endelig invitation sendes ud lige før påske.
Kustodernes arbejdsplan er fastlagt frem til 1. Juli.
Ragnhild Kallehauge er ny kustode på museet.
D. 18.6. fordeles vagterne for sæsonens sidste tre måneder.

4. ” Bogen” (status og evt. genoptryk)

Af de 1000 eksemplarer har vi nu 250 bøger tilbage. Et genoptryk af bogen blev diskuteret. Else Marie undersøger, hvad en genoptrykning på 500 stk. vil koste. Herefter tager bestyrelsen stilling til sagen.

5. Invitation til at se museet til øens udlejere

Else Marie laver udkast til invitation til et informationsmøde for øens udlejere medio/ultimo april 2024. Vibeke K. foreslår, at øens museer i samarbejde med overnatningsstederne udarbejder en ”Kulturpakke”. Else Marie drøfter forslaget med Mette Hyttel.

6. Status på reparationer

Udstillingsmontren skulle være færdig. Her placeres i næste sæson det kinesiske testel og syskrinet. Over døren i laden skal der indsættes en helt ny overligger. Det bliver ordnet i løbet af sommeren.

7. Evt.

Næste møde d. 24.4 2024 kl. 9.30 hos Ida.
Referent Vibeke Ehrhorn


Bestyrelsesmøde d. 24. januar

1. Meddelelser

Rejsearrangør fra Norge vil gerne have en rundvisning i maj for ca. 30 personer.
Der er en meget positiv indstilling fra Fanø kommune til renovering af Museumspladsen. Vi afventer dato for møde omkring planlægning og igangsættelse.
Else Marie har sammen med Fanø Træ gennemgået museet med henblik på reparationer. Der er fokus på de to døre mod haven inklusiv stolper og dørkarme. Materialet bliver hårdt træ. Reparationerne skal helst foregå inden åbning i uge 13.
Ian skal se på malingen på dørene. Bør shines op.
En kontakt til varmepumpen har været defekt og er udskiftet.

2. Samarbejde med kommunen (opfølgning på mødet med Fanø Kommune tirsdag d. 23. jan)

Else Marie, Vibeke K og Gitte havde et godt møde med kommunen.

3. 2024: åbningstider og entré

Vi beholder vore åbningstider : Søndag til fredag kl. 11.00-15:00. Lørdag lukket. Prisen på 40 kr. bibeholdes . Grupper betaler 30 kr. Børn og unge indtil 18 år har fri entre.
Medlemmer har fri entre plus en gæst.
Åbningstider: Vi åbner Palmesøndag d. 24.3. 2024 og har åben frem til d. 31.3.
Vi har lukket hele april og genåbner d. 6.5. – 20.10. 2024.

4. Deltagelse i fælles arrangementer i Nordby (f.eks. Fannikerdage, jul, halloween osv.). Hvor meget og hvordan?

Fannikerdage: Åbningstider under Fannikerdagene aftales med kustoderne.
Jul: Vi vil gerne byde ind med deltagelse, og Else Marie tager kontakt til Handelsstandsforeningen.
Herudover vil vi gerne i samarbejde med øens øvrige museer åbne for overnatningsstedernes gæster udenfor
vore normale åbningstider. Her kunne et samarbejde med Destination Vadehavet også være relevant.

5. Kustodetur

Målet for kustodeudflugten 2024 er Vejen Kunstmuseum. Gitte og Vibeke er ansvarlige for arrangementet. Vi kontakter Therese Nielsen ang. en rundvisning. Spisested evt. Restaurant Alfa.

6. Kustoder – evt. nye

Ragnhild Kallehauge har vist interesse og Else Marie skriver til hende.

7. Godkendelse af årsregnskab (kan vente til næste møde)

Udsættes til næste møde.

8. Godkendelse af årsrapport (kan vente til næste møde)

Årsrapporten blev godkendt og sendes til Fanø Ugeblad, Fanø Posten, Sydvestjyske Museer, Fanø Kommune, medlemmerne og lægges på hjemmesiden.

9. Evt.

Næste møde d. 6.3 2024 kl. 10.00 hos Vibeke K.
Referent Vibeke Ehrhorn


Bestyrelsesmøde d. 29. november

1. Meddelelser

Besøgsstatistik: Fanø Museum har i 2023 haft faldende besøgstal helt i overensstemmelse med tendensen på
landsplan.
Regnskab: Entreen er i 2023 sat op fra 35 til 40 kr., og der er trods det faldende besøgstal en fin balance mellem
entreindtægter og kustodehonorarer. I det hele taget har Fanø Museum en god økonomi.
Bogstatus: Salget af ”FANØ KVINDEN” går godt.
Reparationsliste: Allan Madsen og Else Marie Gejl har gennemgået museet med henblik på reparationer. Museets
to bagdøre ud mod haven skal ordnes og ligeledes montren. Allan Madsen giver et overslag på reparationsudgifterne. Her udover skal museets gavl ordnes/ fuges. Inde i huset tager Flemming sig af reparation af smørkærnen. Vi har fået lavet tre nye nøgler til museets hoveddør.

2. Markedsføring

Partnerskab med Destination Vadehavskysten (der er møde d. 29. -11. kl. 13. Vibeke K, Knud-Erik og evt. Gitte deltager)
Der er i bestyrelsen enighed om, at en fælles markedsføring for alle museer på Fanø er en god ide. Vi afventer mødet i Destination Vadehavskysten d. 29.11. 2023 før bestyrelsen træffer en endelig afgørelse om den fremtidige
markedsføringsstrategi.

3. Jul i Nordby i 2023 —og 2024…….Skal vi gøre noget mere fremover?

Julen 2023: Lørdag d. 2.12. vækkes julemanden klokken 11.00 . Vibeke E åbner døren. Vibeke K fortæller
nissefortællinger kl. 13:00. Lørdag d. 9.12. tager Else Marie til julemarkedet på Kunstmuseet i Sønderho for at sælge ”FANØ KVINDEN” og d.10.12. overtager Vibeke K. salget af bogen.
Julen 2024: Julen 2024 skal planlægges i god tid. Det er vigtigt at handelsstandsforeningen klart formulerer, hvad de forventer af os. Vi vil gerne støtte deres aktiviteter men ikke drive dem. Der er i bestyrelsen enighed om, at vi bør lave et arrangement for børnehavebørnene i Nordby op mod jul 2024.
Som inspiration til eventuelle juleinitiativer på Fanø Museum i 2024 kontakter Else Marie ”Den gamle By” i Aarhus. Der bliver evt. tale om en inspirationstur til Aarhus for julebegejstrede bestyrelsesmedlemmer inden jul 2023!!! Else Marie undersøger mulighederne og melder tilbage snarest.

4. Julehilsen til medlemmerne evt. med tilbud om at købe Bogen” til en favorabel pris?

Vibeke K skriver en julehilsen til medlemmerne og tilbyder dem at købe ”FANØ KVINDEN” for 180 kr. Bogen kan afhentes d. 9.12. og d. 10.12. på Kunstmuseet i Sønderho og i Rindby forsamlingshus.

5. Julehilsen til kustoderne evt. med dato for udflugt

Vibeke E. skriver en julehilsen til kustoderne og forbereder dem på en udflugt til foråret. Datoen er endnu ikke fastlagt.

6. Kunstig mad

Kunstig mad (Firmaer: Brøndsholm, dekolagersalg. dk, decowörner.de)
Der er i bestyrelsen enighed om at tage ”Den gamle By ”i Aarhus med på råd, inden vi foretager indkøb af kunstige
madvarer til især museets køkken. Dette kan gøres, når enkelte bestyrelsesmedlemmer tager på inspirationstur til
Aarhus inden jul 2023.

7. Evt.

Næste møde d. 24.1 2024 kl. 9:30 hos Else Marie.
Referent Vibeke Ehrhorn


Bestyrelsesmøde d. 25. oktober

1. Meddelelser

Økonomi: Regnskabet er nu overført til ”Economics”, hvilket bl.a gør det lettere at udskrive fakturaer ved salg af ”Fanø Kvinden”.
Museet har et pænt overskud, og overskuddet fra bogsalget overføres pr. dags dato til vedligehold.

2. Bogstatus

Salget af FANØ- KVINDEN går stødt. Bogen kommer med på Bogforum. Vibeke K tager nogle eksemplarer med til
Kvindemuseet/KØN i Århus. Arbejdermuseet kunne evt. også være en mulig aftager af bogen.
Frieksemplarer er givet til de afbillede i bogen, Kunstmuseet i Sønderho har spurgt, om vi er interesseret i at have en stand med ”FANØ KVINDEN” på deres julemarked 2.weekend i advent !!! Det er der stemning for.

3. Nedlukning og oprydning og evt. vinteråbninger

Kinagenstandene leveres tilbage til Brink Hansen og Gitte Vind. Gitte Vind tager sig af museets pelagonier vinteren over.
Krogården er interesseret i at kunne komme med gæster på museet i vinterhalvåret, og dette støtter bestyrelsen op om.

4. Vinterreparationer

Sammen med en repræsentant for FANØ TRÆ gennemgår Else Marie museet med henblik på nødvendige reparationer. Vi afventer et prisoverslag. Kustode Vibeke Gjessing har desuden lavet en liste over ting i huset, der skal repareres.

5. Kustodetur. Hvor og hvornår

Der er i bestyrelsen enighed om et besøg på Vejen Museum i foråret 2024.

6. Nye kustoder (emner?)

Ragnhild Kallehauge er interesseret, og Vibeke K tager kontakt til hende.

7. Markedsføring – Fælles museumsmøde

Bestyrelsen støtter om et forslag om, at Fanø Skibs og Dragtsamling, Fanø Museum, Fanø Kunstmuseum og Fonden Gamle Sønderho præsenteres på en dobbeltside i Fanø Guide. På det næste fælles museumsmøde deltager Vibeke K, Else Marie og Gitte.

8. Jul

1.lørdag i advent d. 2.12. 2023 læser Else Marie julehistorier for børn på museet. Forinden vækkes julemanden.

9. Strik 2024

Vi kender ikke de reelle planer, men i bestyrelsen er der enighed om, at vi vil støtte op om projektet ved at tilbyde, at der kan strikkes i museets have. Bestyrelsen vil stå for salg af kaffe og Fanøkringle.
Høstmarkedet vil vi foreslå afholdt på museumspladsen. Vi kan som forening ansøge Fanø kommune om tilladelse hertil.

10. Nye investeringer

11. Nye bestyrelsesmedlemmer

Vi holder øjne og ører åbne.

12. Registrering

Registrering af museumsgenstande genoptages til foråret 2024.

13. Evt.

Nye temaer – ”Husets historie” og ”Overtro på Fanø” blev forslået. Kunstige madvarer til at levendegøre museets køkken. Else Marie indhenter et katalog med sådanne madvarer.
Museets standerur bør istandsættes. Forslag urmager Carl Lassen Glamsbjerg.

Næste møde d. 29.11 2023 kl. 9:30 hos Vibeke Ehrhorn.
Referent Vibeke Ehrhorn


Bestyrelsesmøde d. 6. september

1. Meddelelser

Der har været brandtilsyn på museet. Alt er i orden.
Destination Vadehavskysten har været på besøg på museet for at tage billeder.
Der er sikret vinteropbevaring til badevognen, og vi klarer selv tranporten til Fanø Træ.
Der udarbejdes en ansøgning til Fanø Kommune ang. Museumspladsen.
Knud Erik gennemgår regnskabet 1.1.- 3.9. 2023.
Forespørgsel fra Fanø Krogaard, om vi på museet vil holde åbent uden for sæson for deres gæster.

2. Bogfejring d. 9.9. 2023

Else Marie holder en velkomsttale og en repræsentant fra Sydvestjyske Museer fortæller om bogens tilblivelse.
Grethe Laumann og Axel spiller Fanømusik.
Knud Erik kontakter Brugsen ang. vin, chips og mineralvand.
Flemming sørger for et langt bord med dug til vin etc., som skal stå i laden.
Flemming og Knud Erik sørger for vinglas.

Gitte sørger for at der er hældt vin op og Vibeke E står for bogsalget.
Vi møder alle ind kl. 10:00 lørdag d. 9.9. 2023.
Der udleveres frieksemplarer til sponsorer og enkelte andre.
De 1000 bogeksemplarer kommer til øen d. 6.9. I første omgang opbevares de i museets lade.
Herefter fordeles de på salgsstederne, og de resterende skal opbevares på museets loft eller evt.
på Søfartsskolen.
Inden bøgerne fordeles på salgsstederne, skal der laves en liste over, hvem der får hvor mange!!!!

3. Kustodedækning

Else Marie og Vibeke holder møde med kustoder d. 7.9. for at få dækket de sidste datoer indtil
sæsonafslutning. Dorte stopper d. 8.9. , og der skal dækkes ca. 13 vagter.

4. Strikkefestival

Else Marie står for modtagelsen af strikkefestivalgæsterne samt for en skoleklasse fra Middelfart kl. 10:00 om fredagen.

5. Markedsføring i 2024

Vores markedsføringspolitik tages op på et bestyrelsesmøde først i det nye år.

6. Evt.

Der er i bestyrelsen stemning for at holde åbent uden for sæson for interesserede grupper.

Næste møde d. 25.10 2023 kl. 9:30 hos Gitte Vind.
Referent Vibeke Ehrhorn


Bestyrelsesmøde d. 10. august

Alle bestyrelsesmedlemmer var tilstede

1. Meddelelser

Else Marie kontakter kommunen ang. deres planer for museumspladsen.
Else Marie deltager i Flemming Just` afskedsreception d. 23.8. 2023.

2. Nyt fra kassereren

Vi er nu oprettet på e-conomic (online regnskabs program), og det kommer i brug snarest .
Der er oprettet nyt mobile Pay nummer, således at vi både har et nummer til entre på museet og et til indbetaling af kontingent.
Flemming oplyser, at vi om vinteren kan have badevognen stående gratis hos Fanø Træ. Karl Martin og Børge skal have besked.

3. Bogrelease

Fejringen af bogudgivelsen finder sted d. 9.9. 2023 kl. 11:00 på Fanø Museum. Bestyrelsen møder ind kl. 10:00.
Bogens pris bliver 200 kr., men på udgivelsesdagen kan den erhverves for 180 kr. Der skal naturligvis være frieksemplarer til sponsorer og hjælpere.
Telt: Ove og Else Marie har et passende telt. Flemming og Knud Erik sørger for opsætning.
Glas: Flemming spørger i Strien, om vi kan låne 50 glas der.
Traktement: Vi serverer hvidvin og småkager. Else Marie forhører sig i Brugsen, om de vil sponsorere.
Musik: Else Marie spørger Grethe Laumand.
Gæster: Else Marie sender en liste med forslag til gæster, der skal inviteres. Bestyrelsen kommer med supplerende forslag.
Pressen: Vibeke K sørger for at kontakte Fanø Ugeblad, Fanø Posten, TV- Fanø og Vestkysten.
Ligeledes informeres alle medlemmer om arrangementet.

4. Fra kustoderne

For at der altid er toiletpapir nok, indkøber vi, så der på museet er en pakke i reserve. Kustoderne kontakter
Vibeke E, når der atter skal købes ind.

5. Strikkefistival

Festivalen finder sted d. 14.9.-17.9.- 2023. ”A bindstow” er fuldt optaget. Der er åbent for strikkende
d. 15.9.-14:00-16.00 og d. 16.9. – 11.00-13.00. Der serveres kaffe og Fanøkringle. ”Fanøkvinden” vil blive præsenteret og Knud Erik opretter et specielt mobile Pay nummer til salg af ny udgivelsen
”Fanøkvinden”.
Der vil dagene 14.9.-17.9. være Høstmarked i museets have udelukkende med gode og seriøse udstillere.

6. Evt.

Næste bestyrelsesmøde finder sted d. 6.9. kl. 9:30 hos Knud Erik Larsen. Grønnevej 6, Nordby.


Referent Vibeke Ehrhorn

Om os | Bestyrelse | Støttekreds | Politik for persondata Samarbejdspartnere