Bestyrelsesmøder

Dagsorden og referat

Bestyrelsesmøde d. 24. maj

Dagsorden:

1. Meddelelser

Ingen meddeleser

2. Registrering

Vi går i gang inden længe Gitte og Vibeke K starter ud i starten af juni.

3. Museets medlemmer. Servicering etc.

Vibeke K gør opmærksom på, at det er arbejdskrævende at tjekke kontingentindbetalingerne på mobilpay. Vi kan evt. få et indbetalingssystem stillet til rådighed af Fanø Sparekassen. Dette undersøger Knud Erik nærmere. Da vi kun har fået ganske få kontingentindbetalinger i 2023, sender Vibeke K et ekstra nyhedsbrev ud med opfordring om indbetaling.
Vibeke K udarbejder en indmeldelsesformular, som kustoderne kan udlevere til interesserede gæster på Fanø Museum.

4. Planlægning af Kinaudstillingen. (Vi åbner lørdag d. 3. Juni kl. 11:00 og cirka en time frem. Ingen
kustoder kan være der.)

Else Marie har sendt materialet til folderen til Casa Grafika – tekst og billeder, som beretter om de
genstande, vi udstiller på Fanø Museum.
Folderen er klar til afhentning.
Montren, der skal bruges til udstillingen på Fanø Museum, hentes og monteres af Flemming.
Udstillingsgenstandene skal sættes på plads inden åbningen d. 3.6. Else Marie og Vibeke E er
ansvarlige herfor.
Gitte, Vibeke K og Else Marie er tilstede på Fanø Museum d. 3.6. 2023 kl. 11.00, når vores udstilling
åbner.
Bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at overvære foredraget i sognehuset d. 4.6. kl. 14.00, skal
snarest melde tilbage til Else Marie .
Til arrangementet d. 11.6. kl. 14:00 på Fanø Skole tilmelder man sig individuelt.

5. “Bogen”

Det går fremad med bogen ”Fanø kvinden” oplyser Else Marie.

Else Marie har dog kun fået et par henvendelser ang. billeder til bogen. Det er vigtigt, at forskerne
har mulighed for at tage billeder af originale fotos.
Finansieringen af bogen er på plads. Kassereren undersøger muligheden for afløftning af moms.
Bogen vil få tematiske afsnit, og der vil være en rød tråd gennem disse – Fanø kvindens situation
økonomisk, familiært, kulturelt etc.
Der vil være tale om papir af høj kvalitet. Dette gælder ligeledes tekst og billeder.
Vi diskuterede bogens pris og nåede frem til 225 kr. Der trykkes 1000 eksemplarer.
Sponsorerne og sognearkiverne skal nævnes og takkes for bidrag bagerst i bogen.
Bogen forventes at være færdigtrykt i september
2023.- uge 36/37.

6. Evt.

Vort Logo – tages op på et senere tidspunkt.

Næste møde 27.6. 9.30 i ARV


Bestyrelsesmøde tirsdag d. 24. april

Dagsorden:

1. Meddelelser

Alarmen ved indgangen på Fanø Museum er ifølge kustoderne for støjende.
Der er sat to nye stikkontakter op bag døren til laden.
Her kan alarmen ved behov sættes ud af drift.
Flemming sørger for, at lydniveauet justeres.
Else Marie skal til møde på Sydvestjyske Museer d. 12.5. ang. bogen ”De stærke kvinder på Fanø”.
Her kommer evt. kapitler til gennemlæsning ??

2. Fortsat medlemskab af SAMMUS

Egentlig er SAMMUS en forening for støttemedlemmer af museer og ikke museer som sådan.
Bestyrelsen beslutter derfor at droppe medlemskabet.

3. Sommerhusaftale.

Else Marie har haft møde med Hanne Thyssen fra ”Danibo.”
Hun vil gerne give Fanø Museum 10.000 kr. pro anno.
Beløbet vil i år blive brugt som støtte til udgivelsen af bogen ”De stærke kvinder på Fanø”.
Danibo vil gerne have et stort antal af vore foldere, som de kan udlevere til turister sammen med deres øvrige materiale.

4. Kinaudstillingen

Programmet for Kinaudstillingen ligger i grove træk fast.
D. 3.6. kl. 13:00 er der fernisering på Fanø Kunstmuseum med 22 kinesiske værker fra Danmarks Nationalmuseum.
Vi regner med, at Else Marie samt de, der stiller effekter til rådighed, deltager i receptionen.
I bestyrelsen besluttede vi ligeledes at starte vores udstilling lørdag d. 3.juni dog allerede kl. 11.00. Else Marie sørger for, at dette åbent hus arrangement bliver annonceret i det samlede program.
Til Åbent Hus d. 3.6. skal der udarbejdes en folder, som beretter om de genstande, vi udstiller på Fanø Museum (Kinesisk testel-med tilhørende historie om en sømands forliste kærlighedsforhold, en sølvramme, et billede af en fanøkvinde malet i Kina, et skrin, en tedåse samt 2 kinesiske porcelæns bojaner. Genstandene afspejler de souvenirs, som de fanøske sømænd bragte med hjem.
Der snakkes om, hvem der laver folderen. Sandsynligvis gør vi det selv, men det skal gå rapt!!
På Fanø Museum skal der dækkes op med det kinesiske stel på bordet i spisestuen.
Else Marie holder møde med Richard Brinch Hansen i Store Bededagsferien ang. de effekter, han stiller til rådighed for museet. Til disse genstande findes der allerede fine beskrivelser.

Den montre, som vi skal bruge på Fanø Museum til udstilling af de kinesiske genstande, er næsten færdig. Kun glasset mangler.

5. Evt.

Vore foldere skal distribueres snarest. Else Marie har en udarbejdet plan for, hvem der fordeler hvor. Planen sendes ud pr. mail.
Folderne ligger på museet,og her afhenter vi dem selv.

Næste møde afholdes tirsdag d. 23.5. 2023 kl. 9:30 hos Ida.
Vibeke ønsker punktet REGISTRERING på dagsordenen.

Referent Vibeke Ehrhorn


Bestyrelsesmøde tirsdag d. 28. februar

Dagsorden:

1. Ny Kasserer, nyt bestyrelsesmedlem

Knud Erik Larsen er nyt medlem af bestyrelsen og er vores fremtidige kasserer

2. Vores bestyrelsesplads i Fanø Skibsfarts- og Dragtsamling (efter anmodning Skibsfarts- og Dragtsamlingen har vi afgivet vores bestyrelsesplads)

Ida Berg har hidtil siddet i Fanø Skibsfarts- og dragtsamlings bestyrelse, men er nu udtrådt.

3. Opsamling på registreringskurset og planlægning af det videre forløb

Et rigtig godt kursus som gjorde os i stand til nu at få alle vores genstande registreret. Vi mødes to og to hen over sæsonen og får vores genstande registreret. Der skal stå et rullebord, som er nemt at komme til, med alle de remedier der skal bruges.

4. Godkendelse af årsregnskabet. (bilag. I får udkastet med alle bemærkningerne, Jeg kan ikke se om Sven har sendt det til jer)

Regnskabet godkendt. Else Marie og Knud Erik aftaler afrapporteringniveau.

5. Opdatering af Kinaprojektet. Aftale om hvordan vi kobler os på. Jeg videresender mail fra Poul Terkelsen.

Vi havde oprindeligt aftale, at vi skulle åbne vores del af udstillingen når museet åbner d. 2. april, men vi udsætter det nu til vi åbner igen den 1. maj. Vi mangler stadig at få lavet montrer, hvor genstandene skal udstilles.

6. Dato til et årsmøde i marts. Bl a. skal vedtægterne skal underskrives af alle nuværende bestyrelsesmedlemmer og de reelle ejere skal registreres.

Mandag d. 13. marts kl. 10.00 hos Else Marie.

7. Åbning af sæson 2023. Markedsføringen! Møde med kustoderne.

Vibeke Ehrhorn og Else Marie holder møde med kustoderne. Vi får genoptrykt vores foldere som uddeles til overnatningssteder og udlejningsbureauer.

8. Næste møde

Årsmøde den 13. marts kl. 10.00

9. Evt.

Vedr. rengøring af museet. Else Marie laver en liste over opgaver som skal laves, hænger den på døren og vi sætter X efterhånden som vi får opgaverne løst.

Referat Vibeke Kinch


Bestyrelsesmøde onsdag d. 18. januar

Dagsorden:

1. Meddelelser

Der har været afholdt fællesmøde med de 3 øvrige museer på Fanø. Et godt og konstruktivt møde hvor vi dels evaluerede sæsonen og dels orienterede hindanden om planer for
sæson 23.

Else Marie orienterede om status på årsberetningen. Den er lige på trapperne og vil blive sendt ud til alle støttemedlemmer samt til Fanø Kommune og pressen.

2. Kasserer

Sven har meddelt, at han ikke længere ønsker at være kasserer. Vi er heldige at Knus Erik Larsen har sagt ja til at løse denne opgave fremover og Knud Erik vil også indgå i bestyrelsen. Vi glæder os til samarbejdet med Knud Erik.

3. 2023 åbningstider og èntre

Vi åbner til påske d.2. april- 10. april og lukker igen. Herefter åbner vi 1. maj til 20. oktober.

Vi ændrer på entreen således, at det koster 40 kr. for voksne og børn indtil 18 år er gratis.

Gruppebillet koster 30 kr. pr. voksen.

4. Kina

Vi skal være klar med vores Kinaudstilling til åbningen den 2.april. Det haster derfor med at få lavet montrer til de udstillede genstande. SVJM kommer søndag og måler op, så tømreren kan få dem lavet.

5. Syskrin

Vi har fået to tilbud om konservering af vores syskrin. Et som er en total renovering og et hvor det nuværende forfald standses. Vi ønsker den billigste model, da vi ønsker, at man stadig kan se det er brugt og at gæsterne gerne må rør ved det. Det koster 35.000 kr at få det repareret. Vi søger fondsmidler til dette.

6. Kursus i registrering af vores genstande

Else Marie kontakter SVJM om forslag til datoer.

7. Evt.

Vi har fået en forespørgsel fra Destination Vadehavskysten om vi ville drifte turistbureauet. Det takker vi nej til, da vi ikke mener at kunne skaffe frivillige personale til opgaven.

Rengøring af museet inden åbningen: Vi hjælper hinanden med at gøre museet rent i uge 12.

8. Næste møde

Næste møde afholdes den 28.2. kl. 9.30 hos Vibeke

Referat Vibeke Kinch


Bestyrelsesmøde onsdag d. 18. november

Dagsorden:

1. Meddelelser

Det er besluttet, at dele en side med Skibs- og Dragtsamlingen i Fanø Guiden for 2023.

Det kinesiske syskrin er blevet indleveret til nationalmuseet for at få vurderet, hvad det vil koste at få det renoveret. Når vi kender prisen skal der søges fondsmidler til det.

2. Opfølgning på fælles bestyrelseskursus

Alle synes at bestyrelseskurset, som blev afholdt sammen med de øvrige museer af SVJM, var særdeles givtigt.

Vi besluttede, at vi ønsker et kursus for os selv om registrering, hvor vi får demonstreret det system, som skal bruges. Else Marie kontakter SVJM for et kursus umiddelbart efter nytår (ikke uge 4) så vi kan have afsluttet registreringen inden vi åbner palmesøndag.

Vi skal lave en indsamlingspolitik. Vibeke Kinch laver udkast på baggrund af det materiale vi fik udleveret på kurset.

På næste møde kigger vi på vores nuværende genstandspolitik for at se, om den skal revideres

3. Vedligehold af museet

Hækken ind mod konfektionshuset skal klippes. Flemming og Ove sørger for dette.

Døren fra stalden og ud i haven skal renoveres. Tømreren kontaktes.

Væggen bag bilæggerovnen skal repareres. Det afklares sammen med arkitekten om Slots- og kulturstyrelsen skal ind over.

4. Åbningstider og entrèpriser i 2023

Vedr. entrepriser afventer vi fællesmøde med de øvrige museer. Vores udgangspunkt er, at priserne bør hæves.

Åbningstider. Vi åbner palmesøndag den 2. april og holder åbent i påsken til 10. april. Derefter lukker vi igen indtil 1. maj hvor vi åbner og holder åbent frem til 20. oktober.

Åbningstiderne er som nu fra 11.00-15.00

5. Opsamling på Kina og ”bogen”

Vores del af udstillingen skal være klar til museets åbning den 2. april. Arbejdet med montrene skal igangsættes. Else Marie kontakter SVJM.

Arbejdet med bogen om sømandskvinderne kører planmæssigt.

6. Ny ”hjemmesidepasser”

Vores nuværende hjemmesideredaktør ønsker at stoppe og i stedet har Karen Gejl og Jørgen Friis påtaget sig opgaven

7. Næste møde

Afholdes den 11. januar hos Gitte Vind Stadionvej 8

8. Evt.

Referat Vibeke Kinch


Om os | Bestyrelse | Støttekreds | Politik for persondata Samarbejdspartnere