Om os

Fanø Museum

Fanø Museum er en selvejende institution, som drives af frivillige og kustoder, der aflønnes.

Midlerne til driften kommer fra entréindtægter, et årligt tilskud fra Fanø Kommune og bidrag fra støttemedlemmer. Ud over lønudgifter anvendes driftsmidlerne til løbende vedligeholdelse.

En gennemgribende renovering i 2017/18 blev udført med faglig bistand fra Sydvestjyske Museer ved Jørgen Overbys Tegnestue, Gram. Ombygning og renovering blev mulig med midler fra Inger og Jørgen Nygaards Fond, Lauritzenfonden, SE’s vækstpulje samt Slots- og Kulturstyrelsen.

I forbindelse med renoveringen blev konceptet for museumsindretningen præciseret, således at det gamle hus skulle fremtræde i en skikkelse svarende til den, som familien Thomsen gav den i årene 1885 til 1920. Museet skal dermed formidle og understøtte historien om et beskedent skipperhjem på Fanø.

Fanø Museum samarbejder med Sydvestjyske Museer.

Vedtægter for Fanø Museum

§ 1 Navn og hjemsted:
Fanø Museum.
Fanø Museum er en selvejende institution, som er hjemmehørende på Fanø i egen ejendom, matr.nr. 284a, Skolevej 2, som alene rummer og udgør museet.
§ 2 Formål:
Efter kapacitet at indsamle ældre, velbevaret inventar, indbo og redskaber brugt på Fanø i ældre tid med fyldestgørende proveniens.
At bevare de indtagne genstande og vedligeholde museumsbygningen.
At arrangere udstillinger og anden formidling.
At formidle og understøtte historien om et beskedent skipperhjem på Fanø.
§ 3 Bestyrelse:
Museet ledes af en bestyrelse, der består af 5 til 7 personer. Funktionsperioden er 2 år. Genudpegning kan finde sted.
Bestyrelsen er selvsupplerende. Det tilstræbes, at medlemmer af Fanø Museum er repræsenteret i bestyrelsen med mindst 2 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter årsmødet med formand, næstformand, kasserer samt sekretær, som fører referat af bestyrelsens møder.
Bestyrelsen indkaldes til møde mindst 2 gange årligt samt efter behov.
Bestyrelsen kan indkaldes af formand eller næstformand. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er mødt 4 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer eller 5 ud af 7 bestyrelsesmedlemmer.
Beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af et lige antal stemmer, vil formandens stemme være afgørende.
§ 4 Regnskab og revision:
Bestyrelsen udarbejder et årsregnskab. Regnskabsåret er kalenderåret.
Museets midler anbringes efter de regler, der er fastsat for anbringelse af fondes midler.
Årets overskud anvendes til museets formål. Museets bestyrelse er berettiget til at henlægge af årets overskud til konsolidering af formuen.
Regnskabet revideres af en revisor, udpeget af bestyrelsen.
Regnskabet forelægges til bestyrelsens godkendelse inden udgangen af marts måned efter regnskabsperiodens udløb.
§ 5 Medlemmer af Fanø Museum:
Som led i varetagelsen af bestyrelsens opgaver prioriteres et bredt kendskab til Fanø Museum hos beboerne på Fanø.
Der er skal være mulighed for at tegne et årligt medlemskab af Fanø Museum. Kontingentets størrelse og de rettigheder, som medlemskabet indebærer, fastsættes af bestyrelsen.
§ 6 Årsregnskabsmøde:
Der skal afholdes et årsregnskabsmøde (årsmøde), hvor der træffes beslutning om godkendelse af museetes årsrapport.
Årsmødet skal afholdes inden udgangen af marts måned.
§ 7 Vedtægtsændringer og opløsning:
Bestyrelsen kan ved beslutning med mindst 3/4 majoritet foretage ændring i denne vedtægt.
Opløsning af Fanø Museum forudsætter, at en enig bestyrelse vedtager dette med alle stemmers deltagelse.
Opløsning og vedtægtsændringer skal vedtages på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder, som skal afholdes med mindst en måneds mellemrum.
Ved opløsning tilfalder resterende midler og aktiver den eller de institutioner, der vil videreføre aktiviteterne eller størst mulige dele heraf efter beslutning truffet af den afgående bestyrelse.
Ved opløsning skal bestyrelsen arbejde for, at aktiver og midler i videst muligt omfang forbliver på Fanø.
§ 8 Tegningsret:
Fanø Museum tegnes i alle forhold af formanden for bestyrelsen og kassereren i forening eller af den samlede bestyrelse.
Vedtaget Fanø den 4. marts 2020
Else-Marie Gejl Christensen
Ida Bjerg
Else Marie C Fischer
Irene Martinsen
Flemming Laulund
Sven Buhrkall

Bestyrelse | Støttekreds | Politik for persondata | Samarbejdspartnere